«بیکاری» در برخی شهرها به 80 درصد می‌رصد/21 درصد جامعه کارگری معتادند