طرح جایگزین روسیه برای مقابله با ترفندهای آمریکا در سوریه