حمایت نخست وزیر فرانسه از کلینتون در انتخابات آمریکا