جدیدترین فتاوای داعش؛ از فتوای گربه‌ای تا آب رفتن نمازهای روزانه!