زیاده‌روی در مصرف هر نوع روغن از جمله روغن «پالم» مضر است