تهران به دنبال تبدیل قاره کهن به کانون پیشرفت جهان/محکومیت جهانی جنایت عربستان در یمن