ارتقای دانشجویان در حوزه کارآفرینی سلامت، هدف انجمن‌های علمی وزارت بهداشت