فعال‌سازی آموزشکده سلامت شوش در صورت تأمین فضای فیزیکی