گام مهم دانشگاه خوارزمی برای حضور در جمع 10 دانشگاه برتر کشور