گوتیرس: زمان رفع اختلافات درباره سوریه فرا رسیده است