ارگان حزب حاکم چین: طرح قدرت آمریکا در دریای جنوبی ویرانگر است