بشار اسد: پیشنهاد کردند با ایران قطع رابطه کن تا کمکت کنیم