بیش از 60 درصد قالبهای خودرو در داخل کشور تولید می شود