نباید هرکسی به خود اجازه دهد اتهام جاسوسی به دیگران وارد کند