بشار اسد از شرط عربستان برای حمایت از وی پرده برداشت