حقوقدان مالزیایی: وضعیت حقوق بشر، مالزی را به میانمار بعدی تبدیل می کند