افزایش 21 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در شهریور امسال