ترکیه و اسرائیل طی 10 روز آینده تبادل سفیر می‌کنند