مصوبۀ یونسکو اسرائیل و آمریکا را عصبانی کرد/ واشنگتن: با تصمیم یونسکو مخالفیم