نشست اوباما با مشاوران سیاسی-امنیتی خود درباره گزینه نظامی در سوریه