نشست اوباما با مشاوران سیاسی-امنیتی خود درباره راهکار نظامی در سوریه