حکایت انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی/عزم راسخ وزارت نفت برای استفاده از پتانسیل داخلی