برای انتخاب گزینه مطلوب در انتخابات آینده به جمع‌بندی مشترک خواهیم رسید