14 میلیون و 706 هزار ایرانی در سرشماری اینترنتی ثبت نام شدند