تشکل های سیاسی باید به دریافت مجوز حزبی برای فعالیت انتخاباتی تن دهند/تشکل های قدیمی نیز نیازمند دریافت مجوز هستند