الزام اتاق بازرگانی به رتبه بندی درجه اعتباری دارندگان کارت های بازرگانی/ بررسی موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در کمیسیون اقتصادی مجلس