عالی ترین مقام قضایی پاکستان: کشور به شیوه سلطنتی اداره می شود