قرائت آقای مدیر کل از شرایط برجام، حامل چه پیامی خواهد بود؟