شمشیر دو دم هیئت نظارت بر نمایندگان؛ حامی یا ناهی؟