حق شناس:اتهام جاسوسی زدن به دیگران آثار امنیتی برای کشور دارد/هتاکی برخی مداحان به مسئولان نظام