Buy Jay Bharat Maruti, target Rs 281 : Mandar Jamsandekar