جوایز بهترین فیلم کوتاه و کارگردانی مستند جشنواره سینمائی بیروت نصیب کارگردانان ایرانی شد