نباید هرکسی به خود اجازه دهد اتهام جاسوسی به دیگران را وارد کند