پنتاگون: حمله به سایت رادار یمن، اقدامی تدافعی بود!