رشد۶۵درصدی تولیدبرگ سبزچای/پرداخت۱۴۷میلیاردتومان مطالبات کشاورزان