چین، انگلیس را از دخالت در امور داخلی هنگ کنگ برحذر داشت