بیابانگرد: اشکانی بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فرنگی بود