برنامه ریزی ها برای انتقال مسافرین اربعین آغاز شده است