درگذشت پادشاه تایلند سرخط روزنامه های مالزی/ 23 مهر