کیارستمی هم گفت، اینجا کار نکن/در تهران ما را تحویل نمی‌گیرند