محدودسازی تجارت با چند کشور شکننده است/نباید به یک بلوک سیاسی وابسته شویم