اشتاین مایر: واکنش به حمله علیه اعضای ناتو، محکم خواهد بود