اسد: جنگ در سوریه به کشمکش بین غرب و روسیه تبدیل شده است