اسد: بحران سوریه به کشمکش بین غرب و روسیه تبدیل شده است