طرح بی ارتباط بودن یهود با قبه الصخره در بیت المقدس، در یونسکو به تصویب رسید