مقام روس: تروریستها در حلب غیرنظامیان را سپر قرار داده اند