مخالفت آمریکا با قطعنامه یونسکو که ارتباط یهودیان را با کوه معبد یا حرم شریف قدس رد می کند