انفجار خودرو بمبگذاری شده درایست و بازرسی تروریست ها در شهراعزاز