هشدار رییس جمهوری ایتالیا به ناتو؛ به تعهدات خود در قبال پناهجویان عمل کنید