توضیح مدیرکل دفتر موسیقی درباره اجراها در محرم و صفر